Pravidla


Závodní
řád pro dlouhé závody psích spřežení – LONG

2002-08-18 22:49:58 Levíčková Helena – rubrika Řády
a směrnice

Obsah:

1.
Přihláška

2.
Pravidla pro jezdce

3.
Pravidla pro psy

4.
Nemoci

5.
Značení

6.
Rozdělení do tříd dle velikosti spřežení

7.
Vzdálenosti, bivak

8.
Medikamenty

9.
Výzbroj

10.
Výzbroj k přežití

11.
Ostatní výzbroj

12.
Prohlídka

13.
Pravidla pro start a cíl

14.
Pravidla pro trať

15.
Vedení závodu

16.
Zodpovědnost a sportovní duch

17.
Porušení pravidel

1. Přihláška zpět
na obsah

 1. Přihláška k závodu se podává ve
  lhůtě, kterou stanoví pořadatel závodu.

 2. Pořadatel může přihlášku s uvedením
  zdůvodnění odmítnout.

2. Pravidla pro jezdce

 1. Spřežení musí být během celého
  závodu vedeno jezdcem, se kterým startovalo v
  prvním kole závodu.

 2. Při onemocnění nebo zranění jezdce
  může být povolena výměna jezdce pouze se svolením
  vedení závodu. Spřežení může závod dokončit mimo
  soutěž.

 3. Minimální stáří jezdce činí 18
  let. Výjimku může udělit vedení závodu.

 4. Jezdci se mohou zúčastnit pouze
  tehdy, jestliže se zúčastnili srazu jezdců, který
  je stanoven v propozicích závodu.

 5. Jezdec, který byl na jednom kontrolním
  bodu diskvalifikován, nesmí v závodu pokračovat.

3. Pravidla pro psy
zpět
na obsah

 1. Vedoucí závodu může při udání
  oprávněného zdůvodnění odepřít spřežení nebo psu
  účast na závodu.

 2. Je-li vedoucí závodu přesvědčen
  o tom, že spřežení nebo jednotlivý pes nestačí
  požadavkům, potom musí být tento pes nebo spřežení
  odvoláno ze závodu.

 3. Vedení závodu může nařídit, aby
  psi byli před startem vyšetřeni uznaným veterinárním
  lékařem.

 4. Vedení závodu může provádět během
  celého závodu kontroly dle vlastního uvážení.
  Jezdcům se toto předem sdělí. Čas zdržení se odečítá.

 5. Odepře-li jezdec nebo majitel
  vyšetření psů, musí být spřežení odvoláno ze závodu.

 6. V závodu, trvajícím více dnů,
  smí běžet pouze psi, kteří byli zapřaženi na startu
  prvního kola. Diskvalifikovaní psi nesmějí již
  být zařazeni.

 7. Psi, kteří se účastní závodu,
  musí být minimálně staří 18 měsíců.

4. Nemoci zpět
na obsah

 1. Pro všechny na závodiště přivedené
  psy, i když nebudou použiti k závodu, musí být
  přivezeny platné očkovací průkazy. Povinná očkování
  jsou vzteklina a parvoviróza. Aby byla možnost
  nákazy při závodu co nejmenší, měli by být psi
  očkováni proti hepatitidě, leptospiróze, psince
  a psincovému kašli.

 2. Psi a předměty výzbroje, které
  pocházejí ze psince, ve kterém byly výše uvedené
  nemoci zjištěny, nesmí být přivezeni(ny) na závodiště.

 3. Zjistí-li veterinární lékař závodu
  u jednoho na závodišti přítomného psa nakažlivou
  nemoc, potom bude dotyčné spřežení diskvalifikováno.
  Všichni ke spřežení patřící psi musí okamžitě
  opustit území závodiště.

5. Značení zpět
na obsah

 1. Při závodu, které sestávají z
  více kol, musí být každý pes před startem k prvnímu
  kolu z identifikačních důvodů označen.

6. Rozdělení do tříd
– velikosti spřežení zpět
na obsah

 1. Závodní třídy se zásadně rozdělují
  na limitované třídy, otevřenou třídu a na třídu
  S – Skandinávskou.

 2. Počet psů ve skandinávském spřežení
  je volný. Vedoucí závodu může stanovit maximální
  počet psů.

 3. Spřežení limitované třídy 3-4
  psů nesmí mít více než 4 a méně než 3 psy.

 4. Spřežení limitované třídy 5-8
  psů nesmí mít více než 8 a méně než 5 psů.

 5. Spřežení otevřené třídy nesmí
  mít méně než 8 psů.

 6. Po startu závodu smí jezdec velikost
  svého spřežení redukovat. Nesmí být snížena pod
  minimální velikost.

7. Vzdálenosti –
bivak zpět
na obsah

 1. Etapový závod je závod o více
  etapách, je ponecháno na vůli pořadatele, aby
  trať měnil podle okolností.

 2. Mezi jednotlivými etapami by měl
  být povinný bivak. Pouze ve výjimečných případech
  by se mělo od bivaku upustit.

 3. Bivak musí být plánován tak, aby
  jezdci vezli všechno nutné pro sebe i pro psy
  s sebou na saních.

 4. Vedoucí závodu je oprávněn kontrolovat
  náležitou výzbroj před etapou i po ní.

 5. Prohlídka již ke startu připraveného
  spřežení musí být ukončena nejpozději 5 minut
  před startem. Jiná spřežení nesmí být zdržována.

 6. Psi musí být zapřaženi jednotlivě
  nebo po párech vedle sebe. Každý pes musí být
  spojen s centrální šňůrou pomocí krční odbočky
  a postroje.

 7. Existují-li okolnosti, které opravňují
  k jinému způsobu zapřažení, potom může vedení
  jiný způsob připustit nebo nařídit.

 8. Přijímání cizí pomoci není dovoleno.
  Jezdci si mezi sebou smějí pomáhat.

 9. Propozice závodu by měly poukázat
  na bivak a jeho zvláštnosti.

 10. Vedoucí závodu je oprávněn odmítnout
  při nedostatečné výzbroji povolení ke startu.

8. Medikamenty zpět
na obsah

  Soupis zakázaných látek a medikamentů
  je obnovován každý rok a obsahuje jejich soupis
  samostaný dokument.

 1. Všechny substance obsažené na
  seznamu zakázaných drog jsou zakázány. Ani injekcí
  podávaná, ani orálně podávaná nebo zevně používaná
  léčiva nejsou u psa dovolena, jsou-li tím potlačeny
  náznaky nemoci, bolesti nebo úrazu.

 2. Budou-li pořadatelem prováděny
  dopingové kontroly, je třeba to uvést v propozicích
  závodu.

 3. Je-li nařízena dopingová kontrola,
  musí být jezdec nebo majitel přítomen. Dále musí
  dát k dispozici seznam všech medikamentů, které
  byly psu nebo psům podávány v posledních 72 hodinách.

 4. Odmítne-li jezdec nebo majitel
  odběr vzorku, bude dotyčné spřežení diskvalifikováno.

 5. Bude-li u psa nebo spřežení podán
  důkaz o požití zakázaného medikamentu, může být
  pes nebo spřežení diskvalifikován(diskvalifikováno).
  Před rozhodnutím bude jezdec nebo majitel vyslechnut.

9. Výzbroj zpět
na obsah

 1. Typ saní je libovolný.

 2. Saně musí být dostatečně stabilní,
  aby unesly jezdce a vykázaly dostatečnou ložnou
  plochu pro potřebnou výzbroj a jednoho až dva
  psy.

 3. Každé saně musí být vybaveny solidní
  brzdou, obloukem a sněžnou kotvou.

 4. Zničí-li jezdec během závodu saně,
  může použít náhradní.

 5. Na saních musí být vezen také
  pytel, v němž může být bezpečně uschován vzpouzející
  se pes, případně bezpečně dopraven zraněný pes,
  přesto, že se vezou zavazadla.

 6. Nákladní saně nebo pulka musí
  být spojeny dvěma pevnými táhly s postrojem (postroji)
  tak, aby tyto nákladní saně nebo pulka nemohly
  naběhnout na zapřažené psy, musí být postaveny
  tak, aby přední konce sanic nebyly uloženy volně
  a nemohly ohrozit jezdce nebo psa, musí umožňovat
  bezpečné upevnění nákladu a musí být opatřeny
  provazem, který je během závodu spojuje s jezdcem.
  U spřežení tří nebo více psů musí být nákladní
  saně nebo pulka opatřeny brzdou.

 7. Výzbroj pro spřežení skandinávské
  pulky se řídí § 10.

10. Výzbroj k přežití
zpět
na obsah

Pořadatel může požadovat, aby na
saních byla vezena část z dále uvedené výzbroje.
V každém případě to pořadatel musí oznámit v propozicích
závodu s přesným seznamem výzbroje. Doporučená výzbroj
je:

– spací pytel, stan nebo bivakovací pytel, izolační
rohož-matrace

– náhradní ošacení (parku, boty, čepici, rukavice,
ponožky atd.)

– čelní svítilna, náhradní baterie, nůž, mapa s
vyznačenou tratí, kompas

– vybavení první pomoci pro psa, vybavení první
pomoci pro člověka

– náhradní provaz, tažný provaz, krční spojka, karabinky,
náhradní postroje, obojky

– vařič, výzbroj pro vaření, zápalky

– 1 pár sněžnic s vázáním

– 1 sada obutí pro psy pro každého psa

– vyvazovací řetěz s kolíky (stake-out), voda, potrava
pro psy, miska na vodu

– sekera nebo pila

– sluneční brýle – ledovcové brýle, ochranný
krém proti slunci

– pomocný úvazek 3-5 mm 3-5 m dlouhý

– lopata na sníh (lavinová lopata)

– jídlo, termoska s čajem

– lepící páska (vodotěsná)

– osobní doklady

– náhradní lyžařská hůl (skandinávský závod)

Žádný jezdec nesmí opustit závod nebo kontrolní
bod, aniž by měl předepsané předměty výzbroje. Prohlídka
se provádí buď před závodem nebo po něm.

11. Ostatní výzbroj
zpět
na obsah

 1. Pořadatel stanoví před závodem
  denní dávky pro psy a jezdce (např. 500g suché
  stravy nebo 1 kg masa), které mají být vezeny
  sebou.

 2. Zakázané předměty výzbroje jsou:

  Náhubky, škrtící obojky, biče, zvonky, píšťaly.

 3. Každý jezdec obdrží od pořadatele
  startovní číslo. Číslo může být upevněno na těle.
  I na saních. Je třeba, aby bylo vždy dobře viditelné.

 4. Aby se prohlídky výzbroje zjednodušily,
  může pořadatel předepsat v propozicích minimální
  váhu a pak je věcí jezdce, jakou výzbroj si vybere.

  V praxi se osvědčilo – pro spřežení i pulku 7
  kg na psa, maximální hmotnost nemá přesáhnout
  70 kg.

 5. Váha se počítá ze saní (pulky),
  táhel (tažných tyčí) postrojů, tažných šňůr, výzbroje
  pro přežití, případně přídavné zátěže. Přídavnou
  zátěž si musí každý jezdec obstarat sám

12. Prohlídka zpět
na obsah

 1. Spřežení i celková výzbroj jsou
  předmětem prohlídky a podléhají schválení vedení
  závodu, pokud není stanoven váhový limit.

 2. Jezdec, spřežení a výzbroj musí
  stát na vytyčeném území jednu hodinu před plánovaným
  časem startu k dispozici pro prohlídku.

 3. Spřežení zařazené před startem
  již nesmí být prohlíženo v době pět minut před
  startem.

 4. Prohlídka v oblasti startu a cíle
  nesmí překážet ostatním spřežením.

 5. Při mezinárodních závodech je
  tým pro prohlídku složen ze zástupců více národů.

 6. Prohlídka spřežení a výzbroje
  může být provedena také na kontrolních bodech
  na trati.

13. Pravidla pro
start a cíl zpět
na obsah

 1. Vylosování

  1. Startovní pořadí pro závod
   se určuje losem. Vylosování se koná před závodem.
   Pořadatel určí místo a čas losování.

  2. Jsou-li připuštěny pořadatelem
   dodatečné přihlášky, jsou dodatečně přihlášení
   zařazeni na konec startovní listiny.

 2. Závody se startem po jednom

  1. Startovní pořadí se určuje
   losem. Vylosování se koná před závodem. Pořadatel
   určí místo a čas losování.

  2. Startovní pořadí pro druhé
   kolo se určuje časem prvního kola. Nejrychlejší
   spřežení startuje jako první, druhé nejrychlejší
   jako druhé atd.

  3. V závodě s více než dvěma
   koly určuje startovní pořadí celkový čas předchozích
   kol. Spřežení, které je v celkovém čase nejrychlejší,
   startuje jako první, druhé jako druhé atd.

 3. Závod se startem ve dvojicích

  1. Startovní pořadí se určuje
   losem. Nejdříve startují čísla 1 a 2, potom
   3 a 4 atd.

  2. Startovní pořadí druhého kola
   se určuje časem prvního kola. Listina výsledků
   se rozdělí do dvou skupin. Nejrychlejší spřežení
   skupiny startuje spolu s nejrychlejším spřežením
   pomalejší skupiny. Dále následují druhá nejrychlejší
   spřežení obou skupin atd.

  3. V závodě s více než dvěma
   koly určuje rozdělení do skupin a startovní
   pořadí celkový čas předešlých kol. Nejrychlejší
   spřežení obou skupin startují jako první atd.

 4. Rovnost časů

  1. Spřežení se stejným celkovým
   časem za celý závod dostanou přiznáno vyšší
   místo.

  2. Ceny za v úvahu přicházející
   místa se sečtou a rozdělí stejným dílem dotyčným
   spřežením.

 5. Start – startovní čas

  1. Počítání času začíná časem,
   který je stanoven ve startovní listině.

  2. Oblouk saní musí být na startovní
   čáře.

  3. Zpožděné spřežení nesmí překážet
   ostatním spřežením.

  4. Vedoucí závodu (startér) smí
   nechat startovat zpožděné spřežení mezi starty,
   nenaruší-li se tím plánovaný časový interval.

  5. Spřežení, které neuvolní startovní
   zónu (minimálně 50 m), musí udělat místo pro
   další spřežení a nesmí jim v žádném případě
   překážet.

 6. Pomoc ve startovní zóně

  1. Způsob a rozsah pomoci ve
   startovní zóně jsou stanoveny vedoucím závodu
   a oznámeny před začátkem závodu

  2. Pokud spřežení opustilo startovní
   zónu, používá se všech pravidel trati.

 7. Stanovení času – dojezd
  do cíle

  1. Čas dojezdu spřežení se měří,
   když proběhne první pes spřežení cílovou čárou.

  2. Výsledný čas spřežení je rozdíl
   mezi oficiálním časem startu a časem dojezdu
   do cíle. Všechna zdržení jako jídla, přestávky
   na odpočinek, přestávky zapříčiněné špatným
   počasím, časy na špatné trati atd. se započítávají
   do času kola.

  3. Při lékařských nebo vedením
   závodu nařízených kontrolách se měření času
   zastavuje, což znamená: čas zdržení se odečte
   z celkového času.

  4. Jestliže proběhne cílovou
   čárou spřežení bez jezdce, měří se čas při
   příchodu jezdce.

14. Pravidla pro
trať zpět
na obsah

 1. Projetí tratě závodu

  1. Spřežení a jezdec musí projet
   celou pořadatelem stanovenou trať závodu.

  2. Opustí-li spřežení bez úmyslu
   trať, musí jezdec přivést spřežení na to místo,
   kde spřežení trať opustilo. Není-li to bez
   větších těžkostí pro jezdce a spřežení možné,
   smí jezdec jet dále k dalšímu kontrolnímu
   bodu, jestliže si při tom ani nezkrátí trať,
   ani nevynechá kontrolní bod.

  3. Trať závodu se jede podle
   popisu.

  4. Pravidla pro značení tratí:

   „Odbočit doprava“ červený nebo
   oranžový terč-značka na pravé straně trati.

   „Odbočit doleva“ červený nebo
   oranžový terč-značka na levé straně trati.

   „Rovně“ modrý terč-značka na levé
   nebo pravé straně trati.

   „Opatrně“ dva nebo několik žlutých
   terčů-značek na obou stranách trati.

   „Zóna se zrušeným právem předjíždění“
   – informační tabule s nápisem 800 m.

   Vedoucí závodu mohou za určitých okolností
   použít jiné značkování trati jako např. praporky
   nebo světelné tabule. Zásadně by však neměla
   být měněna barva nebo význam. Proti značkám,
   které ukazují délku tratí, nejsou námitky.

 2. Chování na trati

  1. Jezdec smí jet na saních,
   odšlapovat, nebo běžet vedle.

  2. Ve třídě skandinávské –
   doprovází jezdec své spřežení na běžkách nebo
   na turistických lyžích.

  3. Jezdec bude diskvalifikován,
   použije-li během závodu mimo svých saní jiného
   dopravního prostředku.

  4. Jezdec a spřežení musí tvořit
   jeden tým. Dvě nebo více spřežení nesmí být
   spolu svázáno mimo případ, kdy v nouzové situaci
   poskytují jinému jezdci pomoc. Dojde-li k
   tomu, musí o tom být kontroly na trati informovány.

  5. Jezdec nesmí jiná spřežení
   zdržovat.

  6. Pes, který není schopen běžet,
   musí být vezen s sebou na saních.

  7. Není-li doprava na saních
   z nějakého důvodu možná, musí jezdec závod
   předčasně ukončit.

  8. Během závodu není svezení
   osob na saních dovoleno. Je možné tehdy, jestliže
   propozice závodu takovéto svezení předpokládají,
   nebo je svezen jiný jezdec v nouzové situaci.

 3. Zakázaná pomoc

  1. Nikdo mimo jezdce nesmí spřežení
   dělat vodiče.

  2. Po startu nesmí být mezi spřeženími
   vyměňováni žádní psi.

  3. Na kontrolních bodech odevzdaní
   psi smějí být za určitých okolností při dalších
   (následujících) etapách opět zapřaženi, dovolí-li
   to vedoucí závodu nebo veterinární lékař.

  4. Žádný jezdec nesmí pro celodenní
   zásobování svého spřežení nebo sebe samého
   využívat cizí pomoc. Z toho může vedoucí závodu
   připustit výjimky, bude-li pomoc rozdělena
   stejnoměrně na všechna spřežení.

 4. Spřežení bez vedení a jednotliví
  psi

  1. Spřežení, případně pes bez
   vedení, nesmí zdržovat ostatní spřežení.

  2. Jezdec musí své uprchlé spřežení
   nebo svého uprchlého psa dohnat pěšky.

  3. Uprchlé spřežení smí pokračovat
   na trati bez nebezpečí trestu, jestliže si
   spřežení nezkrátí cestu, jezdec přijal pouze
   přípustnou pomoc a nedopustil se jinak žádného
   prohřešku proti pravidlům.

  4. Přípustná pomoc od okolostojících
   je omezena na zadržení a podržení spřežení
   nebo jednotlivého psa bez vedení.

  5. Kdokoliv smí a má spřežení
   nebo volného jednotlivého psa zadržet a podržet.

 5. Právo přednosti

  1. Při dvojitém startu má přednost
   to spřežení, jehož vedoucí pes se dostal jako
   první na konec dvojité startovní dráhy.

  2. Spřežení jedoucí údolím dolů
   má vždy přednost.

  3. Spřežení, které bylo diskvalifikováno
   nebo vzdalo, musí dát všem spřežením, které
   se ještě účastní závodu, přednost.

  4. V rámci zóny 800 m před cílem
   neexistuje žádné právo na přednost.

 6. Předjíždění

  1. Předjíždějící spřežení může
   použít práva přednosti, jestliže jeho vedoucí
   pes je od saní před ním jedoucího spřežení
   vzdálen 15 m.

  2. Předjížděný jezdec musí uvolnit
   cestu tím, že řídí své spřežení na stranu
   trati. Musí přibrzdit nebo zastavit, pokud
   to předjíždějící jezdec požaduje.

  3. Předjeté spřežení smí opět
   předjíždět teprve po 4 minutách nebo 1,6 km,
   nebo kdykoli dříve, jestliže se na tom dohodnou
   oba jezdci.

 7. Tábořiště

  1. Na trati nesmí být zanechány
   žádné odpadky.

  2. Tábořiště musí být před odjezdem
   spřežení vyčištěna.

  3. Odpadky musí být buď řádně
   odstraněny nebo odvezeny na saních s sebou
   až k místu, které je pro ně určeno.

  4. Tábořiště na trati musí být
   založena tak, aby ani neomezovala jiné jezdce,
   ani nenarušovala průběh závodu.

 8. Strava – jezdec –
  pes

  1. Vedoucí závodu stanoví kontrolní
   body, na kterých budou připraveny: krmení
   pro psy, strava pro jezdce a další nutné věci.
   O vhodné zapečetěné přepravky se musí jezdec
   postarat sám.

  2. Přepravky musí být opatřeny
   jménem (nebo startovním číslem) jezdce a označením
   kontrolního bodu, na kterém mají být připraveny.

  3. Pořadatel může ve výjimečných
   případech požadovat, aby jezdci nebo jejich
   pomocníci dopravili přepravky sami na kontrolní
   body. Musí to však oznámit v propozicích.

 9. Kontrolní body

  Kontrolní body jsou místa po trati, která jsou
  přístupná po komunikaci, ze kterých je možno jezdce
  nebo spřežení zásobovat, kontrolovat, odložit
  zraněného psa, poskytnout veterinární pomoc apod.
  Jeden kontrolní bod u trati je pořadatel povinen
  zřídit, je-li etapa delší než 50 km. Při etapách
  kratších než 50 km jsou kontrolními body start
  i cíl etapy.

  1. Jezdec

   1. Jezdci, kteří závod vzdali,
    nebo byli vedením závodu diskvalifikováni,
    musí pokračovat v závodě až ke kontrolnímu
    bodu, od kterého mohou být odvezeni.

   2. Jezdci, kteří během závodu
    onemocní, nebo si přivodí zranění a chtěli
    by vzdát, musí jet dál až ke kontrolnímu
    bodu, kde obdrží pomoc a mohou být odvezeni.

   3. Není-li jezdec již ve
    stavu, aby dojel až k dalšímu kontrolnímu
    bodu, založí bivak a po ukončení etapy
    jej pořadatel i se spřežením přepraví
    k místu, z něhož může odjet.

  2. Psi

   1. Psi, kteří již nejsou
    ve stavu, aby pokračovali v závodě, musejí
    být transportováni ve vaku na saních a
    smějí být zanecháni na dalším k tomu určeném
    kontrolním bodu.

   2. Jezdec se postará o označení
    psa, speciální řetěz pro psa, jakož i
    za určitých okolností o zásobování vodou
    nebo krmení pro psa zanechaného na kontrolním
    bodu.

   3. Na každém kontrolním bodu
    péči o psa zajistí příslušný veterinární
    lékař (nebo jeho zástupce), který je vedením
    závodu pověřen péčí o závod.

   4. Zástupcům vedení závodu
    na kontrolním bodu musí být jezdcem sděleno,
    co psu chybí a kam má být po ošetření
    dopraven.

15. Vedení závodu
zpět
na obsah

 1. Zjistí-li se závady na výzbroji,
  které ohrožují bezpečnost psů ve spřežení, může
  vedení závodu, veterinární lékař pověřený vedením
  závodu nebo osoba pověřená vedením závodu zadržet
  jezdce tak dlouho, až je závada odstraněna, tento
  čas se neodečítá.

 2. Vedení závodu je oprávněno:

  – Odvolat psy ze spřežení, kteří vzbuzují dojem,
  že v závodě nemohou pokračovat,

  – Odvolat ze závodu spřežení, jestliže jezdec
  nezapřáhl požadované minimální množství psů,

  – Určit pomocníky, kteří na kontrolních bodech
  mohou pomáhat se spřežením.

16. Zodpovědnost
a sportovní duch zpět
na obsah

 1. Jezdci jsou zodpovědní za chování
  svých psů, svých pomocníků, jakož i za chování
  vlastní na závodišti a závodní dráze.

 2. Musí převládat sportovní duch
  a zdravý lidský rozum.

 3. Špatné nakládání se psem s nástrojem
  nebo bez něho (bič, řetěz, jiné předměty) je zakázáno.

17. Porušení pravidel
zpět
na obsah

 1. Hlášení porušení pravidel členy
  vedení závodu

  1. Členové vedení závodu (kontrolní
   hlídky atd.) hlásí zřejmá porušení pravidel
   okamžitě (rádiem) vedení závodu.

  2. Vedoucí závodu rozhoduje v
   těchto případech ve vlastní odpovědnosti o
   opatřeních, která mají být učiněna.

 2. Hlášení o porušení pravidel účastníky
  závodu

  1. Jezdci, kteří chtějí oznámit
   porušení pravidel jiným jezdcem, musí toto
   co nejrychleji po porušení přednést ústně
   u některého funkcionáře.

  2. Ústnímu protestu musí následovat
   písemný protest, který musí být předložen
   vedení závodu do jedné hodiny po ukončení
   běhu.

 3. Protesty a výslech

  1. Každý jezdec, který je obviněn
   z domnělého porušení pravidel, může podat
   protest a vyžadovat výslech před vedením závodu.

  2. Vedení závodu musí obviněného
   jezdce vyslechnout.

 4. Disciplinární řízení

  1. Každé porušení těchto pravidel
   pro dlouhé tratě musí být vedením závodu potrestáno
   buď ústní důtkou jezdci nebo diskvalifikací
   spřežení.

  2. Rozhodnutí musí být oznámena
   jezdci a příslušným kontrolním hlídkám okamžitě.

  3. Disciplinární řízení po ukončení
   závodu musí být provedena ještě před vyhlášením
   vítězů.

  4. Při dopingových kontrolách
   je nutno počkat na laboratorní vyšetření.

  5. Rozhodnutí vedení závodu jsou
   nenapadnutelná.

  6. Vedení závodu může ve výjimečných
   případech udělit časové tresty.

Příloha:

Zakázané léky a medikamenty.

Jsou zakázány injekcí, orálně podávané nebo zevně
aplikované léky nebo medikamenty, jestliže jejich
podáním mohou být potlačeny náznaky onemocnění nebo
bolesti.

Jsou zakázány následující skupiny medikamentů:

1. Prostředky utišující bolest

2. Prostředky zamezující zánětům

a) kortikosteroidy

b) antiprostaglandiny

c) salicyláty (aspirin)

d) steroidy

3. Prostředky stimulující centrální nervový systém

4. Prostředky potlačující kašel

5. Sedativa, anestetika

6. Diuretika

7. Svalová relaxantiva

8. Anticholinergické substance

9. Antihistaminy

Seznam konkrétních zakázaných léků
je velmi rozsáhlý a je stále ve vývoje, je možné jej
na vyžádání dostat u antidopingové komise ČR.

Levíčková Helena